პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ზაზა ტრიპოლსკი 51% 51%
ლაშა ბაკურაძე 49% 49%