პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ირაკლი გვარამაძე 24% 24%
გიორგი მთიბელაშვილი 24% 24%
მაკა აკოლაშვილი 52% 52%