პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ივანე ტურაშვილი 60% 60% ხმის უფლებით
დავითი ყულიჯანიშვილი 40% 40% ხმის უფლებით