პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
სერგო ხურცილავა 51%
დავით მანჩხაშვილი 49%