პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
მარინა აბულაძე 50%
გრიგოლი ფაიქიძე 50%