პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ნანა დარციმელია 55%
შპს ქვათი 45%