პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ანა ოსიყმიშვილი 52% 52%
ალექსანდრე მარგიშვილი 16% 16%
ირაკლი ჟვანია 16% 16%
გიორგი ბალესიაშვილი 16% 16%