პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ანა ოსიყმიშვილი 51%
ირაკლი ნოზაძე 49%