პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ემზარ ნაყოფია 66.7
თენგიზი ჩიქობავა 33.3