პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ალექსანდრე ქობულაძე 50%
მარინა ქობალავა 50%