პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
თამარ მერმანიშვილი 60%
ვლადიმერი ჩიტაია 40%