პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
გოჩა გარუჩავა 60% 60%
ნატო გარუჩავა 40% 40%