პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ვახტანგი ბაჯაძე 55%
ელენე მინდაძე 45%