პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ვახტანგი ბაჯაძე 55% 55%
ელენე მინდაძე 45% 45%