პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გრიგოლი ნოზაძე 50%
დიმიტრი ელიზბარაშვილი 50%