პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ნოდარი ქოქიაშვილი 10%
მარეხი ტოგონიძე 90%