პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ზურაბი ლომიძე 50%
ნათელა აბრამიძე 50%