პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ვაჟა ლალებაშვილი 60% 60%
გიორგი კახეთელიძე 40% 40%