პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ვაჟა ლალებაშვილი 60%
გიორგი კახეთელიძე 40%