პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ზაქარია შიშმანაშვილი 75%
მარიამ კობახიძე, რიმა კობახიძე 25%