პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
მარიამი ბიწაძე 25%
გედევან დიდბარიძე 75%