პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული ჯამი
სს "დაზღვევის კომპანია ქართუ" 22.11.2019 22.11.2020 1,000,000