აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან28,12537,50032,934.32
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან11,177.9727,957.634,908.47
ჯამი:39,302.9765,457.6337,842.79

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: