აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან39,966114,262
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან324,692189,980
ჯამი:364,658304,242

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან153,161
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:153,161