აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან189,50739,966114,262
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან50,690324,692189,980
ჯამი:240,197364,658304,242

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან153,161
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:153,161