აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან408,9781,029,8421,479,774
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან179,907215,536
ჯამი:408,9781,209,7491,695,310

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან01,479,774
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან215,536
ჯამი:1,695,310