აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან508.488,00043,898.3
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან9,147.4516,795.7521,660.52
ჯამი:9,655.9324,795.7565,558.82

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: