აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან083,200152,046
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0218,025160,757
ჯამი:301,225312,803

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან2,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:2,000