აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან1,954,6162,698,9564,648,692
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან161,17036,87231,392
ჯამი:2,115,7862,735,8284,680,084

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან2,698,9564,648,692
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან36,87231,392
ჯამი:2,735,8284,680,084