აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან649,802543,8111,125,497
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან85,949349,088162,478
ჯამი:735,751892,8991,287,975

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან543,8111,125,497
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან349,088162,478
ჯამი:892,8991,287,975