აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან00
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან5,70012,485
ჯამი:5,70012,485

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: