აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან163,301.1560,942.08
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან350,431.4299,124.52121,672.74
ჯამი:350,431.4462,425.67182,614.82

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: