აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან9,147.5863,678.38
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან13,042.37
ჯამი:9,147.5876,720.75

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან63,678.38
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან13,042.37
ჯამი:76,720.75