აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან154,146214,607249,624
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან22,44014,98313,737
ჯამი:176,586229,590263,361

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან00
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან00
ჯამი: