აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან034,476122,832.05
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან1,700117,74832,320.71
ჯამი:1,700152,224155,152.76

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0122,832.05
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან032,320.71
ჯამი:155,152.76