აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან4,3506,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან2,0500
ჯამი:6,4006,000

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: