აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან22,03512,710
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:22,03512,710

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან5,085
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:5,085