აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან022,035
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:22,035

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან5,085
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:5,085