აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან011,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან75,63230,661.62
ჯამი:75,63241,661.62

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან75,6320
ჯამი:75,632