აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან011,0000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან75,63230,661.6244,301.6
ჯამი:75,63241,661.6244,301.6

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან75,6320
ჯამი:75,632