ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-948702 გიორგი ნიქაბაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არა
SARAS-A-725426 ამბერკი ნიქაბაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-112451 რუსუდანი ჟორჟოლიანი-ნიქაბაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-926589 თამაზი სიქტურაშვილი კი