ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-118672 ნაირა ლობჯანიძე ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-711304 ადა ქაისხეველი კი
SARAS-A-307158 ვასილ ხანიშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი