ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-523760 მიხეილ მალაშევსკი-ჯაყელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი