ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-814430 ვალერი აბრალავა სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა
SARAS-A-859265 ნუგზარ ხიჯაკაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა
SARAS-A-587364 ნანა ელაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-237748 ციური ბულაური სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა