ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-720718 ივანე ჟუჟუნაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-842139 ზურაბ ლალაზაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-298449 ლევან მკლავიშვილი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არა
SARAS-A-735032 დავით დარსაველიძე კი