ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-954810 ივანე ჯელია სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-128130 ნიკოლოზ ღონიაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა
SARAS-A-988241 ბესიკ ბისეიშვილი კი