ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-805445 ნონა ხომერიკი კი
SARAS-A-972235 ირმა იოსელიანი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი