ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-225978 ლელა სამყურაშვილი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი