ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-980423 ემზარი ნაყოფია ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი