ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-879270 ლია დათუნაშვილი არა
SARAS-A-653221 ლია გეჯაძე ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი