ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-950498 თამარ მერმანიშვილი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-309419 გოჩა მამათელაშვილი კი
SARAS-A-613849 ვლადიმერი ჩიტაია სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-119746 ლევან გუჯაბიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არა