ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-458248 გოჩა გარუჩავა ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი