ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-855908 ეკატერინე გიგოლაშვილი არა
SARAS-A-632241 ბიჭიკო ზაკუტაშვილი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი