ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-663412 გრიგოლი ნოზაძე ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-978846 დიმიტრი ელიზბარაშვილი კი
SARAS-A-684935 ნათელა ღუღუნიშვილი კი