ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-612943 იური პაპასქუა კი
SARAS-A-257221 დიმიტრი ზარიძე კი
SARAS-A-154127 აკიფ მამედოვი კი