ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-940295 გიორგი კახეთელიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-315214 ვაჟა ლალებაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არა
SARAS-A-990491 ნინო დარჯანია კი