დაკისრებული პასუხისმგებლობა

სანქცია თარიღი ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
ჯარიმა 13.06.2018 ბრძანება
ჯარიმა 16.01.2019 ბრძანება
ჯარიმა 23.05.2019 ბრძანება